Get Adobe Flash player
Start P?YTY P?YTY WIÓR SUROWY

P?yty wiórowe surowe s? podstawowym pó?produktem wykorzystywanym przez bran?? meblarsk?. Ich trójwarstwowa struktura powsta?a w wyniku sprasowania drobnych frakcji drewna, zapewnia ?atwo?? obróbki oraz stabilno?? parametrów fizykomechanicznych i wymiarowych. Zewn?trzne warstwy zbudowane z drobnych frakcji, czyni? powierzchni? p?yty o niskiej chropowato?ci dzi?ki czemu z powodzeniem mo?na je okleja? cienkimi foliami przy zapewnieniu wysokiej odporno?ci na odrywanie. P?ynne przej?cie pomi?dzy kolejnymi warstwami p?yty wiórowej, czyni struktur? jednolit? zwi?kszaj?c tym samym parametry wytrzyma?o?ciowe p?yty.
Obok standardowych p?yt wiórowych, dost?pne s? tak?e:

  • p?yta wiórowa EKO, nie przenosz?ca obci??e? mechanicznych, stosowana przede wszystkim jako wype?nienia w bran?y mebli tapicerowanych,
  • p?yta wiórowa PLUS – p?yta przeznaczona na elementy konstrukcyjne mebli.P?yta wiórowa z powodzeniem stosowana jest do uszlachetniania frontów meblowych poprzez laminowanie i oklejanie. Wykorzystywane s? tak?e do bezpo?redniego stosowania jako elementy konstrukcyjne w produkcji mebli tapicerowanych.
P?yty wiórowe surowe znajduj? szerokie zastosowanie w przemy?le budowlanym przede wszystkim jako materia?y izolacyjne i ?cianki dzia?owe. S? podstawowym pó?produktem do produkcji blatów roboczych, parapetów, a tak?e pod?óg i paneli ?ciennych.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information