Get Adobe Flash player
Start OKNA WENTYLACJA SIEGENIA

SIEGENIA

Urz?dzenia wietrz?ce SIEGENIA-AUBI zagwarantuj? pewn? i wygodn? dostaw? ?wie?ego powietrza. W efekcie uzyskamy przyjemny klimat w pomieszczeniach i obni?enie poziomu wilgoci w powietrzu, co korzystnie wp?ywa na kondycj? budynku. Z nawiewnikami SIEGENIA-AUBI mo?emy wietrzy? bezpiecznie i bez przeszkód, o dowolnej porze, nawet wtedy gdy nie ma nas w domu!
Bezpieczne i energooszcz?dne
Na podstawie wieloletnich do?wiadcze? SIEGENIA-AUBI opracowa?a szereg innowacyjnych urz?dze? wentyluj?cych o bardzo szerokim zakresie zastosowania. Oferowana przez nas gama produktów jest mocno zró?nicowana i wyposa?ona w liczne dodatkowe funkcje - od wysoko efektywnych filtrów zanieczyszcze? poprzez redukcj? ha?asu, a? do funkcji odzyskiwania ciep?a – dzi?ki temu nasze produkty gwarantuj? idealne rozwi?zanie dla ka?dej przestrzeni u?ytkowej.


AERONET domowy system wentylacyjny

Manualna regulacja wietrzenia bywa czasoch?onna i m?cz?ca. Zamiast wi?c pozwoli? by zesz?o z Pa?stwa powietrze... lepiej po prostu przekaza? sterowanie zaopatrzeniem w ?wie?e powietrze sprytnemu systemowi wietrzenia AERONET. Ten inteligentny system nie tylko poprawia komfort mieszkania oraz podnosi jako?? domowego ?ycia, ale tak?e umo?liwia bezpieczny i regulowany dost?p powietrza – równie? w chwilach, gdy nikogo nie ma w domu.

AERONET jest systemem elastycznym, prostym w obs?udze i programowaniu, za? jego ?atwy monta? okazuje si? wielk? zalet? tak?e np. podczas remontu mieszkania. ??czy on w sobie bowiem elektryczne komponenty wietrzaków – takie jak urz?dzenia doprowadzaj?ce powietrze czy wentylatory odprowadzaj?ce powietrze – oraz inne elementy, takie jak np. nap?dy okna. Komunikacja pomi?dzy elementami systemu AERONET odbywa si? poprzez istniej?c? sie? elektryczn?, dzi?ki czemu niepotrzebne s? ?adne dodatkowe instalacje. Równie? w domach wielorodzinnych AERONET troszczy si? o ?wie?e powietrze i komfort ?ycia. Na ?yczenie klienta mo?liwy jest tak?e monta? z ochron? przeciwpo?arow?.

 


Nawiewniki okienne


AEROFLAT – dyskretny i wszechstronny
Nawiewnik AEROFLAT, montowany pod parapetem, wyró?nia si? swoj? nadzwyczaj p?ask? form?, dzi?ki której pozostaje praktycznie niewidoczny, a mimo to zachowuje du?? wydajno?? i bez problemu radzi sobie z efektywnym wietrzeniem. Jednolita obudowa dla wszystkich wariantów sprawia, i? jest to rozwi?zanie przyst?pne cenowo, a jednocze?nie wielofunkcyjne i przemy?lane, które doskonale sprawdzi si? przy przeci?tnym zapotrzebowaniu.

AEROMAT – du?a moc i szeroka rozpi?to?? parametrów
Najwa?niejsz? zalet? nawiewników okiennych AEROMAT jest niezwyk?a wydajno?? i wszechstronno?? zastosowa?. Poszczególne wersje produktu mog? ró?ni? si? mi?dzy sob? jednak zawsze zachowuj? podstawowe w?a?ciwo?ci oraz atuty:

  • Kolory obudowy oraz materia? z jakiego s? wykonane, pozwalaj? dostosowa? wygl?d nawiewników do koncepcji architektonicznej fasad i wystroju wn?trz. Sami mo?emy zdecydowa? o tym czy maj? one stanowi? wizualny wyró?nik czy te? przeciwnie – wtapia? si? niezauwa?alnie w architektur? budynku.
  • Mo?liwo?? uzyskiwania przeró?nych d?ugo?ci nawiewnika pozwala na du?? swobod? przy planowaniu koncepcji architektonicznej budynku: urz?dzenie produkowane jest pod konkretny wymiar okna dlatego zawsze pasuje idealnie.
  • Ze wzgl?du na prostot? monta?u nawiewniki mo?na bez problemu i w krótkim czasie instalowa? tak?e podczas wykonywania wtórnych prac przy budynku – takich, jak na przyk?ad renowacja.
  • Wydajno?? wietrzenia oraz poziom d?wi?koch?onno?ci nawiewnika mog? by? bez najmniejszych trudno?ci dopasowane do wymaga? konkretnego obiektu.
  • Podobnie jest w przypadku obs?ugi urz?dzenia, do wyboru mamy kilka opcji sterowania - pocz?wszy od przesuwanej listwy poprzez ró?nego rodzaju systemy r?cznych suwaków, a? do prze??czników elektrycznych.
  • Aby zwi?kszy? uczucie przytulno?ci i komfort mieszkania w opcji doposa?enia systemu mamy do dyspozycji zestaw grzejny do ocieplania ?wie?ego powietrza zewn?trznego. Inn? opcj? jest system odzyskiwania ciep?a z odprowadzanego powietrza, który przyczynia si? do znacznego obni?enia kosztów ogrzewania.
  • Dla najbardziej wymagaj?cych przewidzieli?my inteligentne rozwi?zanie kompleksowe. Nawiewniki okienne mog? zosta? w??czone w system AERONET, który zapewnia ?atw? kontrol? nad wentylacj? w ca?ym budynku.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information