Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA DO OKIENNIC ROTO

FENTRO

Roto Fentro – okucia do okiennic

Ró?norodny, wysokiej jako?ci i ?atwy w monta?u.

Fentro zosta?o skonstruowane z my?l? o ró?norodnych mo?liwo?ciach stosowania do wszystkich rodzajów i form okiennic z drewna, PVC i aluminium.

Najwy?sza jako?? w ka?dym detalu: wkr?ty do regulacji wykonane s? ze stali szlachetnej, by zapobiec tworzeniu si? rdzy. Wszystkie okucia malowane proszkowo, dzi?ki czemu zachowuj? przez d?ugie lata niezmiennie wysok? jako?? pow?oki. Pow?oka jest odporna na dzia?anie wszelkich czynników pogodowych i zewn?trznych.

Mo?liwe zabezpieczenie dodatkowe zawiasów przed odkr?ceniem.

Wzornictwo i ró?norodna kolorystyka.
Wszystkie okucia Fentro produkowane s? seryjnie w kolorze czarnym i bia?ym oraz na zamówienie dostarczane w dost?pnych kolorach RAL. Odpowiadaj? wszelkim wyzwaniom dekoratorskim.

Inteligentny system modu?owy.
Dzi?ki mniejszej ilo?ci elementów zmniejszaj? si? stany magazynowe. Wst?pnie zamontowany system u?atwia okuwanie, przy?piesza prac? i pozwala unik?? wielu b??dów.

 

Kluczem imbusowym 4 mm mo?na w ?atwy sposób dokona? wszystkich mo?liwych regulacji w ca?ym obszarze oku?, co obejmuje regulacj? w poziomie okiennicy oraz regulacj? w obszarze zawiasu i wspornika na o?cie?nicy.

 

Tuleja zawiasu: bez konserwacji
Pe?ni funkcj? ?o?yska pomi?dzy wspornikiem sto?kowym zawiasu i zawiasem okiennicy tworz?c od góry spójn? ca?o?? - zapobiegaj?c przeciekaniu wody.
Tuleja wykonana jest z bardzo twardego tworzywa o du?ej wytrzyma?o?ci mechanicznej i zapobiega powstawaniu korozji. Ma?y opór tarcia zapewnia ?atwe otwieranie okien.

 

Stanga zamkni?cia g?ównego pozwala na wygodn? obs?ug? jedn? r?k? dzi?ki zintegrowanej w ga?ce funkcji zamkania i otwierania.
Trzypunktowe ryglowanie do dwu- i wi?cejskrzyd?owych okiennic do okien i drzwi balkonowych, mo?liwo?? stosowania równie? w okiennicach jednoskrzyd?owych oraz ustawianie w pozycji wietrzenia to dalsze istotne przewagi.

 

Okucia do okiennic Roto Fentro mog? by? montowane na ró?norakie sposoby, np. na o?cie?nicy (Fentro 200), w murze (Fentro 200 M), na ramie monta?owej (Fentro 200 F) lub na profilu aluminiowym (System Fentro ALU).

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information