Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA PRZESUWNE SIEGENIA AUBI HS

HS


HS podno?no - przesuwny

Nowatorska technologia
Okucie HS-PORTAL zosta?o opracowane specjalnie dla du?ych rozwi?za? podnoszono-przesuwnych. Lata poszukiwa? i do?wiadcze? zaowocowa?y technik? tak dojrza??, ?e dzi?ki niej nawet skrzyd?a o ci??arze do 400 kg obs?uguje si? bezpiecznie, komfortowo i ?atwo. Ponadto nowy system HS-PORTAL oferuje prze?wit nawet do 12 m oraz ponad 19-metrow? d?ugo?? ca?kowit? – i to zarówno dla drewna, PVC, aluminium, jak i dla konstrukcji wykonanych wy??cznie ze szk?a.

Zalety HS-PORTAL

  • Dost?pny w modu?owych systemach HS-PORTAL 200/300/400
  • Bezpieczna, komfortowa, a jednocze?nie niewymagaj?ca u?ycia si?y obs?uga – nawet przy skrzyd?ach o masie do 400 kg.
  • Przystosowany dla osób niepe?nosprawnych i dok?adnie uszczelniony próg znacznie wyprzedza wymagania normy oszcz?dno?ci energii.
  • Seryjnie dost?pna, sterowana klamk? opcja mikrowentylacji zapewnia optymaln? wymian? powietrza.
  • Poziom zabezpiecze? antyw?amaniowych modyfikowany modu?owo, a? klasy bezpiecze?stwa WK2.HS-PORTAL 150 – ma?y brat du?ego systemu modu?owego
HS-PORTAL 150 dla skrzyde? o ci??arze do 150 kg zaprojektowany zosta? specjalnie z my?l? o ma?ych gabarytach i w?skich profilach skrzyde?. Dzi?ki wyposa?eniu go w klamk? niewielkich rozmiarów uzyskano efekt harmonii elementów podno?no-przesuwnych, zachowuj?c przy tym najwy?szy standard obs?ugi.

 


HS próg i dodatki


Ceny energii stale rosn?, coraz bardziej restrykcyjne s? równie? wymogi prawne dotycz?ce oszcz?dno?ci energii w budynkach np. wprowadzony od 2009 r. wymóg certyfikacji energetycznej budynków i mieszka?. Z tego wzgl?du, specjalnie dla HS-PORTAL, SIEGENIA-AUBI opracowa?a idealne rozwi?zanie dla drzwi podno?no-przesuwnych, które spe?nia nawet najsurowsze wymagania dotycz?ce oszcz?dzania energii i jednocze?nie wydatnie podnosi jako?? mieszkania: nowy próg HH7642-06.

 

Droga bez barier
Próg HH7642-06 to zoptymalizowana ochrona zabezpieczaj?ca przed utrat? ciep?a. Dzi?ki zastosowaniu najnowocze?niejszej technologii nie tylko spe?nia on, ale nawet wyprzedza wymagania dotycz?ce oszcz?dzania energii. Jest te? przyjazny dla niepe?nosprawnych, zgodnie z norm? DIN 18025. Wysoki jedynie na 19 mm próg gwarantuje wygodne przej?cie na zewn?trz – bez barier i zb?dnego wysi?ku.

Nowy próg dla drewna i PVC zosta? wyposa?ony w funkcjonaln?, przygotowan? do monta?u konstrukcj? i jest dost?pny w ró?nych d?ugo?ciach, a? do 6700 mm. W razie potrzeby progi mo?na bezproblemowo przed?u?a? za pomoc? ??czników ze stali szlachetnej.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information