Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA PRZESUWNE ROTO PATIO LIFE

PATIO LIFE

System oku? przesuwnych o masie skrzyd?a do 400 kg

Dzi?ki systemowi oku? „uno?no-przesuwnych” Roto Patio Life do profili z drewna i PVC lekko jak piórko mo?na przesuwa? ci??kie drzwi tarasowe o masie skrzyd?a do 400 kg na szynie jezdnej o d?ugo?ci do 6,5 m. Nowatorska idea polega na tym, ?e zamiast ca?ego skrzyd?a unoszone s? tylko poziome uszczelki – po ustawieniu klamki do odpowiedniego po?o?enia.
To wyj?tkowe rozwi?zanie spe?nia wymogi europejskiej normy DIN EN 13126-16, dotycz?cej oku? uno?no-przesuwnych, a w zakresie komfortu obs?ugi zdecydowanie przewy?sza rozwi?zania konkurencyjne. Wychodzi to naprzeciw upodobaniom klientów, stosuj?cych coraz wi?ksze okna, oraz trendom rynkowym tak?e w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym. Okucie spe?nia poza tym wymogi rozporz?dzenia w zakresie oszcz?dno?ci energii i ciep?a w odniesieniu do ci??kich skrzyde? z odpowiednimi szybami.

Bezkolizyjne otwieranie drzwi balkonowych z okuciami uchylno-przesuwnymi zamiast rozwiernych pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni wn?trza, poniewa? otwarte skrzyd?a nie wchodz? do pomieszczenia. Dzi?ki znacznym rozmiarom skrzyde? do pomieszcze? wpada du?o ?wiat?a, co w po??czeniu ze szlachetnym wygl?dem tworzy wyj?tkowy komfort mieszkania - nie tylko dla szczególnie wymagaj?cych klientów.

„Uno?no-przesuwne“ drzwi tarasowe Patio Life umo?liwiaj? dost?p bez barier na taras lub balkon i mo?na je z powodzeniem stosowa? do podzia?u pomieszcze?. Poza zastosowaniem w hotelach i w gastronomii systemy uno?no-przesuwne z du?ym upodobaniem wykorzystywane s? w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym.Przeznaczone do

 • systemów „uno?no-przesuwnych” z  profili drewnianych, PVC oraz drewniano-aluminiowych
 • masy skrzyd?a do 400 kg
 • zewn?trzny wymiar o?cie?nicy do 6500 mm
 • szeroko?? skrzyd?a na wr?bie 760-3235 mm
 • wysoko?? skrzyd?a na wr?bie 690-2670 mm

 

Komfort

Lekkie dzia?anie i dziecinnie prosta obs?uga du?ych i ci??kich drzwi to wyj?tkowe walory u?ytkowe naszego okucia „uno?no-przesuwnego" Patio Life.
Podczas otwierania i zamykania drzwi, inaczej ni? w zwyk?ych systemach uno?no-przesuwnych, nie jest unoszone ani opuszczane ca?ego skrzyd?o, lecz jedynie pozioma uszczelka - po ustawieniu klamki w odpowiedniej pozycji – dzi?ki temu skrzyd?o daje si? bez wysi?ku przesun?? na bok. Trudno o wi?cej komfortu!

Inne korzy?ci Roto Patio Life:

 • Ukryta mikrowentylacja: po przekr?ceniu klamki do góry górna uszczelka tworzy szczelin? umo?liwiaj?c tym samym niewidoczn? od zewn?trz wymian? powietrza – drzwi w tym ustawieniu s? ca?kowicie zaryglowane i chroni? wn?trze nie tylko przed w?amywaczami, ale tak?e przed deszczem, kurzem i owadami
 • Komfortowy niski próg zapewnia mieszkanie bez barier i doskona?? izolacj? ciepln?
 • Uszczelki biegn?ce po obwodzie skrzyd?a zapewniaj? najlepsze parametry szczelno?ci w?ród porównywalnych systemów
 • Intuicyjna i logiczna pozycja klamki podczas otwierania i zamykania drzwi eliminuje b??dy obs?ugi
 • Drzwi s? zamkni?te przy ustawieniu klamki do do?u jak w pozosta?ych oknach w domu, a nie do góry jak w innych systemach uno?no-przesuwnych

 

WariantyDzi?ki ró?norodnym wariantom uk?adu skrzyde? naszego systemu "uno?no-przesuwnego" oferujemy elastyczne i indywidualne mo?liwo?ci stosowania.

 • Wieloskrzyd?owe drzwi zapewniaj?ce swobod? aran?acji wn?trz, równie? z mo?liwo?ci? "schowania" w ?cianie
 • W odmianach D i F z dwoma nachodz?cymi na siebie skrzyd?ami przesuwnymi wpuszczane klamki pozwalaj? na jednoczesne otwieranie ka?dego ze skrzyde? oraz na maksymaln? szeroko?? otwarcia (patrz ilustracje)

 

KlamkiDo naszego systemu "uno?no-przesuwnego" dost?pne s? specjalne klamki w odmianach standardowej i z kluczem z klasycznego programu RotoLine i nowoczesnego RotoSwing.

W wariantach D i F z dwoma nachodz?cymi na siebie skrzyd?ami przesuwnymi wpuszczane klamki pozwalaj? na jednoczesne otwieranie ka?dego ze skrzyde? oraz na maksymaln? szeroko?? otwarcia.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information