Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA DO OKIEN UCH. ROZW. ROTO DESIGNO

DESIGNO

Roto NT Designo – esteta, który wyznacza nowe standardy

Pi?kne i komfortowe: k?t otwarcia 100°
Roto NT Designo wyznacza nowe standardy: niewidoczne z zewn?trz zawiasy, ?adnych os?onek, które mog?yby ulec zniszczeniu, nic nie zak?óca wygl?du okien. Roto skonstruowa?o ukryte pod przylg? okucie o eleganckiej srebrno-matowej pow?oce zupe?nie od nowa. Do okien z drewna i z PVC, otwieraj?c ca?kiem nowe mo?liwo?ci wystroju wn?trz.

Okno mo?na otworzy? do maksymalnej szeroko?ci 100°. Roto NT Designo umo?liwia pe?ne rozmachu otwarcie skrzyd?a, dzi?ki czemu nic nie zas?ania u?ytkownikom widoku za oknem.

Wyrafinowane rozwi?zania techniczne: wszystkie elementy okucia ukryte s? pod przylg? skrzyd?a i tym samym niewidoczne na oknie.

 

 

Mocna strona pi?kna: do ci??kich i bezpiecznych skrzyde?.
Okucie Roto NT Designo w wersji stndardowej mo?e by? stosowane do skrzyde? o masie do 80 kg. Od maja 2007 dost?pne jest równnie? rozwi?zanie do skrzyde? 130 kg.
Innowacyjna koncepcja bezpiecze?stwa: w sk?ad Roto NT Designo wchodz? ma?e, kompaktowe elementy strony zawiasowej. Dzi?ki temu na oknie pozostaje wystarczaj?co du?o miejsca na dodatkowe zabezpieczenie - do klasy WK 2 w??cznie. Zabezpieczenie antywywa?eniowe jest zintegrowane fabrycznie w konstrukcji zawiasu dolnego.

Urzekaj?co proste: Designo jest w pe?ni zintegrowany
Roto NT Designo jest w pe?ni kompatybilny z modu?owym systemem Roto NT, co znacz?co redukuje nak?ad pracy przy okuwaniu.
Roto NT Designo jest generalnie prostszy w monta?u, nawet przy okuwaniu r?cznym. Elementy umieszczane s? w naro?u, co eliminuje ewentulane niedok?adno?ci. Do okucia ca?ego okna wystarczy tylko jedna osoba.
Podobnie jak w Roto NT, tak?e w Roto NT Designo mo?liwy jest w pe?ni zautomatyzowany monta? skrzyde?.

 

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information