Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA DO OKIEN UCH. ROZW. ROTO ROTO NT

ROTO NT

Roto NT – system oku? rozwierno-uchylnych do okien z drewna i z PVC


Uchyla?, otwiera?, zamyka? - bez wysi?ku.

„Rozwierno-uchylne“ otwieranie jest najbardziej rozpowszechnionym w Europie ?rodkowej i Wschodniej sposobem otwierania okien. Bardzo ch?tnie stosowane tak?e w wielu innych krajach. „Technologia rozwierno-uchylna“ umo?liwia otwieranie i zamykanie skrzyde? okiennych bez wysi?ku tylko jedn? klamk?. Jeden z najpopularniejszych systemów rozwierno-uchylnych na ?wiecie sygnowany jest mark? Roto NT.

Roto NT – dodatkowe korzy?ci do wszystkich form i rozmiarów okien.

W systemie Roto NT wszystkie elementy systemu okucia zintegrowane s? w zamkni?ciu centralnym. System zawiera ju? w wersji podstawowej wysoki poziom zabezpiecze? antywywa?eniowych. Zapewnia komfortow? obs?ug? i umo?liwia bezproblemow? integracj? z elektronicznymi i mechanicznymi elementami wyposa?enia dodatkowego, np. urz?dzeniem alarmowym, termostatem i wietrzeniem. Elegancki „srebrny wygl?d“ nadaje Roto NT unikalny wygl?d. Do tego dochodz? przekonuj?ce przewagi monta?owe. Okucia Roto NT znajduj? zastosowanie w najró?niejszych rozmiarach i kszta?tach okien.

 

 

 

Z gruntu bezpieczny


Trzy naro?niki z grzybkowymi rolkami rygluj?cymi i podci?tymi zaczepami ju? w seryjnym wyposa?eniu okucia Roto NT zapewniaj? ochron? przed wywa?eniem. Do wy?szych klas zabezpiecze? antywywa?eniowych mo?liwe bezproblemowe doposa?enie tak?e gotowych okien. Inteligentna konstrukcja u?atwia monta?.

Okucie rozwierno-uchylne Roto NT mo?na stosowa? do okien z zabezpieczeniem antywywa?eniowym do klasy WK3 wg normy DIN V ENV 1627-1630. Podczas badania na zgodno?? z t? norm? jednostka okienna sprawdzana jest pod wzgl?dem odporno?ci na w?amanie.

Solidne zabezpieczenie ju? w wersji podstawowej i inteligentna konstrukcja okucia minimalizuj? znacz?co nak?ady na doposa?enie systemu, poniewa? Roto NT umo?liwia wy?szy stopie? zabezpiecze? antywywa?eniowych dzi?ki samej wymianie zaczepów. Natomiast monta? elementów dodatkowych jest wyj?tkowo ?atwy. Zaoszcz?dzone w ten sposób koszty pracy podwy?szaj? renotwno?? przedsi?wzi?cia.

Roto NT przesz?o badania w instytucie ift Rosenheim wg normy DIN 18104-2 i zosta?o certyfikowane jako antywywa?eniowy produkt do doposa?ania gotowych jednostkek okiennych.

 

Bogata oferta wyposa?enia dodatkowego...


... np. wielostopniowy uchy?, hamulec rozwarcia sterowany klamk? oraz blokada rozwarcia daj? si? z ?atwo?ci? zintegrowa? z okuciem Roto NT.

W wesji standardowej Roto NT zapewnia ju? pe?en komfort. A ponadto oferuje inne elementy wyposa?enia dodatkowego podwy?szajacego komfort.

Mikrowentylacja zapewnia regularn? wymian? powietrza i w ?atwy sposób daje si? zamontwowa? na gotowym ju? oknie. Do drzwi balkonowych dost?pny jest specjalny zatrzask.

Dzi?ki wielostopniowemu uchy?owi skrzyd?o mo?na ustawi? w wybranej szeroko?ci uchy?u, a hamulec rozwarcia Roto NT p?ynnie ustala pozycj? skrzyd?a w wybranej pozycji otwarcia. Samozatrzaskuj?ce si? okna nale?? tym samym do przesz?o?ci.

Naturalnie integracja Roto NT z elementami elektronicznymi do systemów alarmowych, sterowania termostatem i wietrzeniem z grupy produktowej Roto E-Tec przebiega bezproblemowo równie? pó?niej, na gotowych oknach.


Przeznaczone do okien rozwiernych / rozwierno-uchylnych z drewna, PVC  skrzyde? ze standardow? stron? zawiasow? Roto NT o masie:

  • 150 kg do okien z drewna
  • 130 kg do okien z PVC
  • skrzyde? o masie do 300 kg z Roto NT PowerHinge, stron? zawiasow? do szczególnie du?ych i ci??kich okien drewnianych
Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information