Get Adobe Flash player
Start P?YTY P?YTY MDF I HDF MDF SUROWY

MDF SUROWY

P?yty MDF surowe stosowane s? w pomieszczeniach o normalnej wilgotno?ci powietrza. Powstaj? w wyniku sprasowania w?ókien drzewnych z dodatkiem organicznych zwi?zków ??cz?cych i utwardzaj?cych.  Wysoka jako??, jednorodny sk?ad oraz du?a g?sto?? to cechy idealne przy obróbce maszynowej, daj?ce szerokie zastosowanie praktyczne. P?yta ta mo?e by? ?atwo ci?ta, nawiercana, frezowana i kszta?towana tak, aby stworzy? wspania?y ko?cowy, nawet najbardziej zawi?y kszta?t przy zachowaniu stabilno?ci wymiaru. Umo?liwia uzyskanie ró?norodnych profili. Jest substytutem dla naturalnego drewna. Posiada jednorodn?, g?adk? powierzchni?, przygotowan? pod dalsz? obróbk? uszlachetniaj?c?: lakierowanie, foliowanie, fornirowanie, a tak?e oklejanie foli? wysokopo?yskow?.

Pod wzgl?dem zawarto?ci formaldehydu spe?niaj? bardzo wysokie wymagania Klientów. Ci?g?a kontrola produkowanych wyrobów, zapewnia stabilny poziom jako?ciowy.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information