Get Adobe Flash player
Start TECHNIKA MONTA?OWA CIEP?Y MONTA? SYSTEM JBD

SYSTEM JBD

System JB-D: Liczne zalety monta?u okien


System JB-D umo?liwia prawid?owe wykonanie monta?u okien wed?ug wytycznych RAL oraz przej?cie wszystkich wyst?puj?cych obci??e? dynamicznych. System JB-D pozwala na regulowanie w trzech p?aszczyznach, co u?atwia kompensacj? ró?nic wymiarów budowlanych. P?aszczyzn? monta?u mo?na wybra? dowolnie dostosowuj?c j? odpowiednio do przewidywanego przebiegi izoterm.

Ekonomiczno??

 • mo?liwo?? pe?nej regulacji w trzech p?aszczyznach
 • ?atwa kompensacja standardowych tolerancji wymiarów budowlanych
 • monta? du?ych i ci??kich okien - ?atwo, szybko i bezpiecznie
 • rozwi?zanie dla systemowego wysuni?cia w zakresie od 5 do 150 mm
 • zwi?kszona no?no?? bez konieczno?ci stosowania dodatkowych, kosztownych podkonstrukcji wsporczych
 • konsole dolne JB-DK mo?na zamontowa? na bryle budynku przed monta?em okien
 • monta? eliminuje konieczno?? obróbki wyka?czaj?cej

 

Najwy?sza jako??

 • przewidywalna zdolno?? przejmowania obci??e? i zapewnienie stateczno?ci (patrz odpowiednie arkusze danych)
 • bezpieczny, zgodny z projektem monta?u okien
 • bezpieczne przej?cie wszystkich obci??e? dynamicznych w czasie u?ytkowania
 • bogaty, kompleksowy system od jednego producenta
 • zdefiniowane rozstawy i odleg?o?ci ??czników od kraw?dzi, gdy? konsole JB-DK50 i JB-DK100 spe?niaj? funkcj? szablonów wiertarskich
 • ?atwy i bezpieczny monta? zgodny z wytycznymi RAL
Fizyka budowli

 • p?aszczyzn? monta?u mo?na dostosowa? odpowiednio do przebiegu izoterm
 • istnieje mo?liwo?? wykonania fachowego uszczelnienia
 • wystarczaj?ca ilo?? miejsca dla materia?u izolacyjnego i uszczelniaj?cegoTa strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information