Get Adobe Flash player
Start TECHNIKA MONTA?OWA CIEP?Y MONTA? ILLBRUCK

ILLBRUCK

System ciep?ego monta?u illbruck "i3" powsta? w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na trwa?? i skuteczn? technologi? uszczelniania okien w miejscu po??czenia z murem.

System jest jedyn? alternatyw? dla stosowanych na masow? skal? metod uszczelniania opartych wy??cznie na pianie poliuretanowej, która po up?ywie kilku lat od monta?u przestaje spe?nia? stawiane jej oczekiwania. Podstawow? zasad? systemu "i3" jest jego paroprzepuszczalno?? od strony zewn?trznej i paroszczelno?? od strony wewn?trznej. Illbruck "i3" zapobiega powstawaniu mostków termicznych i odpowiada zalecanej przy monta?u drzwi i okien zasadzie szczelno?ci RAL "szczelniej wewn?trz ni? na zewn?trz". System uszczelniania "i3" zosta? poddany próbom i sprawdzony w ekstremalnych warunkach przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim. System "i3" zosta? opracowany przez firm? Tremco illbruck zgodnie z niemieckimi normami i wytycznymi monta?u okien."System i3"
System uszczelnie? "i3" pozwala na osi?gni?cie idealnych rezultatów w najró?niejszych warunkach i dla ró?nych zastosowa?. Osiem komponentów p?aszczyzny wewn?trznej i zewn?trznej sk?adaj?cych si? na ca?o?? mo?na ze sob? dowolnie ??czy? w ró?ne kombinacje, w zale?no?ci od warunków zabudowania. Niezale?nie od materia?u o?cie?nicy, samemu mo?na zadecydowa?, które produkty systemu illbruck "i3" zostan? zastosowane. Wynik zawsze b?dzie odpowiada? nowoczesnym rozwi?zaniom techniki uszczelnie?.

WARSTWA ZEWN?TRZNA
zewn?trzne uszczelnienie jako ochrona przed wp?ywem czynników atmosferycznych jest wykonane z trwa?? szczelno?ci? na gwa?towne opady a jednocze?nie umo?liwia dyfuzj? pary wodnej.

Stosowane produkty:

  • illmod - ta?ma uszczelniaj?ca - impregnowana, skompresowana ta?ma poliuretanowa. S?u?y do uszczelnie? spoin i po??cze? okiennych, po??cze? w konstrukcjach metalowych, drewnianych i kontenerach
  • folia elastyczna paroprzepuszczalna - u?ywana jako uszczelnienie pomi?dzy futrynami okiennymi lub obramowaniem z ceg?y lub bloczków. Mo?e by? tak?e u?ywana na zewn?trznych, izolowanych ok?adzinach tynkowych budynków lub na ?cianie kurtynowej oraz w systemach ok?adzin. Zawiera no?nik poliestrowy - w?óknin?, która jest paroprzepuszczalna.


WARSTWA ?RODKOWA
?rodkowe uszczelnienie pomi?dzy o?cie?nic? okna i ?cian? wype?nione jest ca?kowicie materia?em termoizolacyjnym i wyciszaj?cym.

Stosowany produkt:
1 K-P - poliuretanowa pianka monta?owa - jednokomponentowa niskopr??na poliuretanowa pianka pistoletowa do monta?u o?cie?nic drzwiowych i okiennych a tak?e do wype?niania i uszczelniania fug. Pianka znajduje równie? zastosowanie przy wyciszaniu, izolowaniu i wyklejaniu.

WARSTWA WEWN?TRZNA
wewn?trzne uszczelnienie oddzielaj?ce klimat panuj?cy na zewn?trz od klimatu pomieszczenia jest hermetyczne i nie pozwala ju? na dyfuzj? pary wodnej w takim stopniu jak uszczelnienie zewn?trzne.

Stosowane produkty:

  • folia paroszczelna - sk?ada si? z folii aluminiowej wzmocnionej w?óknin?, odpornej na rozdarcie. Przewidziana jest do prostego i pewnego przymocowania do ?cian (za pomoc? butylowej ta?my uszczelniaj?cej) lub do o?cie?nic okiennych (za pomoc? ta?my samoprzylepnej).
  • ta?ma butylowa do okien illbruck butyl Vlies Duo - nadaje si? do szybkiego i dok?adnego uszczelniania z??czy okiennych, zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej. Wykonana jest z samoprzylepnej plasto-elastycznej masy butylokauczukowej o wysokiej przyczepno?ci, która z jednej strony sprasowana jest z w?óknin? z tworzywa sztucznego. Ta?ma posiada samoprzylepny pasek mocuj?cy, co u?atwia monta?.
  • Perennator - silkon szklarski i do po??cze? okiennych.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information