Get Adobe Flash player
Start KLEJE, SILIKONY KLEJE DO DREWNA KLEIBERIT

KLEIBERIT

303


D3 KLEIBERIT do klejenia wodoodpornego o najwy?szych wymogach. Zastosowanie: Okna, okiennice, drzwi, ramy drzwiowe, produkcja ?cianek dzia?owych, produkcja prefabrykatów,produkcja schodów, produkcja p?yt warstwowych, klejenia z??cz czopowych, z??cz wczepowo trapezowych, klejenie drewna twardego, mi?kkiego i egzotycznego, klejenie mikrofalowe ZALETY: Umo?liwia klejenie na zimno i na gor?co,krótki czas docisku

W?A?CIWOSCI KLEJENIA

 • KLEBIT 303 jako klej jednosk?adnikowy odpowiada normie DIN EN 204 grupie wytrzyma?o?ciowej D3
 • Jako dwusk?adnikowy (zmieszany z 5% utwardzacza 303.5) odpowiada grupie wytrzyma?o?ciowej D4
 • Du?a si?a wi?zania równie? przy klejeniu drewna miekkiego jak i twardego oraz egzotycznego
 • Spoina klejowa (klej jednosk?adnikowy); trwa?a, elastyczna, bezbarwna
 • Spoina klejowa (klej dwusk?adnikowy); trwa?a, twarda, lekko ?ó?ta

W?ASCIWOSCI KLEJU:

 • Baza: PVAC zawiesina
 • Stosunek mieszania sk?adników: sk?adnik A:B = 20:1
 • G?sto??: sk?adnik A= ca 1,10 g/cm3
 • sk?adnik B= ca 1,13 g/cm3
 • Warto?? pH bez utwardzacza: 3
 • Barwa kleju: bia?a
 • Barwa mieszanki: bia?a
 • Konsystencja: ?rednio lepka
 • Lepko?? przy temp. 200C: Brookfield Sp.6/20 Upm 13000+ 2000 mPa*s
 • Czas ?ywotno?ci z utwardzaczem: 24 godziny
 • Czas otwarty (200C) 6-10 minut
 • Punkt bia?o?ci: +5oC

 

304.1

Dwusk?adnikowy klej z bezbarwnym utwardzaczem do wodoodpornych skleje? wg norm DIN EN 204 grupy wytrzyma?osciowej D4.

W?ASCIWOSCI KLEJENIA

 

 • KLEBIT 304.1 odpowiada normie DIN EN 204 grupie wytrzyma?o?ciowej D4
 • Du?a si?a wi?zania równie przy klejeniu drewna mi?kkiego jak i twardego oraz egzotycznego
 • Spoina klejowa: trwa?a, elastyczna, bezbarwna

 

 

W?ASCIWO?CI KLEJU

 

 • Baza: PVAC zawiesina
 • Stosunek mieszania sk?adników: przy ogólnym stosowaniu 5% utwardzacza 304.3
 • przy klejeniu mikrofalowym 6% utwardzacza 304.3
 • G?sto?? mieszanki: 1,12 g/cm3
 • Warto?? pH bez utwardzacza: 3
 • Barwa kleju: bia?a
 • Barwa mieszanki: bia?a
 • Konsystencja: ?rednio lepka
 • Lepko?? przy temp. 200C: Brookfield Sp.6/20 Upm: KLEBIT 304.1- 15000+ 2000 mPa*s
 • mieszanki – 12500 mPa*s
 • Czas ?ywotno?ci z utwardzaczem: w otwartym pojemniku 7 dni
 • Czas otwarty (200C) nanoszenie jednostronne 5 minut
 • nanoszenie dwustronne 10 minut
 • Punkt bia?o?ci: +7oC

 

 

314


KLEBIT 314
Jednosk?adnikowy klej do wodoodpornych skleje? wg norm DIN EN 204 grupy wytrzyma?o?ciowej D4.
W?a?ciwo?ci: Umo?liwia klejenie na zimno i na gor?co; charakteryzuje si? bardzo d?ugim czasem ?ywotno?ci w otwartym pojemniku (7dni) oraz relatywnie krótkim czasem docisku.
Zastosowanie: Do produkcji okien, okiennic, drzwi ram drzwiowych, ?cianek dzia?owych, p?yt warstwowych, laminatowych, a tak?e do klejenia z??cz wpustowych, wczepowo - trapezowych, klejenia mikrofalowego oraz po??cze? z drewna twardego i egzotycznego.

 

507


Utwardzany wilgoci? jednokomponentowy reaktywuj?cy klej na bazie poliuretanu z najwy?sz? odporno?ci? na dzia?anie wody D4

W?ASCIWOSCI KLEJENIA

 • Duroplastyczna fuga klejowa jest wysoce odporna na zmiany temperaturowe i daje najwy?szej warto?ci wytrzyma?o?ciowej
 • Dua si?a wi?zania równie przy klejeniu drewna mi?kkiego jak i twardego oraz egzotycznego
 • Odpowiada grupie wytrzyma?o?ciowej D4 wg normy DIN EN 204


W?ASCIWOSCI KLEJU

 • Baza: Izocyjanian
 • G?sto??: 1,13 g/cm3
 • Barwa kleju: ?ó?to-br?zowa
 • Konsystencja: ?rednio lepka
 • Lepko?? przy temp. 200C: Haake VT 180:8000+ 1500 mPa*s
 • Czas otwarty (200C) 20-25 minut

871


W postaci proszku, konfekcjonowany ?ywiczno-mocznikowy klej z wbudowanym utwardzaczem. Ubogi w formaldehyd!

ZASTOSOWANIE

 • Klejenie forniru na zwyk?ych p?ytach wiórowych, nie palnych p?ytach A2 i innych materia?ów drewnianych
 • Klejenie powierzchniowe

ZALETY

 • Dobra rozpuszczalnosc i daleko idaca nieprzebijalnosc
 • D?ugi czas ywotnosci
 • Natychmiast po zmieszaniu z woda gotowy do uytku
 • Sprzyjajaca obróbce lepkosc kleju

W?ASCIWOSCI KLEJU

 • Baza:ywica mocznikowo-formaldechydowa-kondensowana
 • Barwa kleju: bia?a
 • Konsystencja: proszek

 

CHEMOLAN B40

OPIS:

Chemolan B wersja 40 jest wodoodpornym, jednosk?adnikowym klejem poliuretanowym, utwardzanym wilgoci? z powietrza. Klej jest lepk? ciecz? o br?zowej barwie. Po utwardzeniu klej tworzy spoin? o znakomitej odporno?ci na niskie tempertury i wod?. (klej D4)ZASTOSOWANIE:
Klej Chemolan B wersja 40 jest szczególnie przydatny do klejenia wilgotnego drewna.W?A?CIWO?CI:

 • G?sto?? w 25°C [g/cm3] - 1,1- 1,2
 • Lepko?? w 25°C [cP] - 7500-8500
 • Chemolan B wersja 40 nale?y przechowywa? w temp. powy?ej +10°C. Klej utwardza si? ca?kowicie w czasie oko?o 24 godzin, zauwa?alny pocz?tek reakcji po ok. 10 minutach w zale?no?ci od warunków otoczenia.

 

CHEMOLAN B45

OPIS:

Chemolan B wersja 45 jest wodoodpornym, jednosk?adnikowym klejem poliuretanowym, utwardzanym wilgoci? z powietrza. Klej jest lepk? ciecz? o br?zowej barwie. Po utwardzeniu klej tworzy spoin? o znakomitej odporno?ci na niskie tempertury i wod?. (klej D4)ZASTOSOWANIE:
Klej Chemolan B wersja 45 jest szczególnie przydatny do klejenia wilgotnego drewna.W?A?CIWO?CI:

 • G?sto?? w 25°C [g/cm3] - 1,1- 1,2
 • Lepko?? w 25°C [cP] - 7500-8500
 • Chemolan B wersja 45 nale?y przechowywa? w temp. powy?ej +10°C. Klej utwardza si? ca?kowicie w czasie oko?o 24 godzin, zauwa?alny pocz?tek reakcji po ok. 20 minutach w zale?no?ci od warunków otoczenia.

 

CHEMOLAN B4/M


OPIS:

Chemolan B wersja 4/M jest wodoodpornym, jednosk?adnikowym klejem poliuretanowym, utwardzanym wilgoci? z powietrza. Klej jest lepk? ciecz? o br?zowej barwie. Po utwardzeniu klej tworzy spoin? o znakomitej odporno?ci na niskie tempertury i wod?. (klej D4)ZASTOSOWANIE:

Klej Chemolan B wersja B4/M jest szczególnie przydatny do klejenia suszonego drewna. Charakteryzuje si? niewielkim stopniem spienienia. Stosowany jest jako klej przy produkcji drewnianych schodów gi?tych.W?A?CIWO?CI:

 • G?sto?? w 25°C [g/cm3] - 1,1- 1,2
 • Lepko?? w 25°C [cP] - 3500 - 4500
 • Chemolan B wersja B-4/M nale?y przechowywa? w temp. powy?ej +10 °C. Klej utwardza si? ca?kowicie w czasie 24 godzin, zauwa?alny pocz?tek reakcji po ok. 1 godzinie w zale?no?ci od warunków otoczenia.

 

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information