Get Adobe Flash player
Start FARBY, LAKIERY, BEJCE BEJCE I OLEJE RUSTIN'S

WOOD DYE -BARWNIK DO DREWNA


Barwnik do stosowania na surowe drewno przed zastosowaniem wszelkich wyko?cze? do drewna firmy Rustins. Jest to mieszanka Organicznych i nieorganicznych pigmentów i spoiw, rozproszonych w rozpuszczalniku w?glowodorowym. Szybkoschn?cy, ?atwy w u?yciu, nie powoduje unoszenia us?ojenia. Dost?pny w 11 odcieniach ( sosna, antyczna sosna, jasny d?b, lekko ciemny d?b, ciemny d?b, jasny teak, ciemny teak, maho?, ciemny maho?, br?zowy maho?, orzech w?oski), które mo?na ze sob? miesza? dla osi?gni?cia niezliczonej liczby naturalnych odcieni drewna. Nadaje si? do stosowania wewn?trz i na zewn?trz pomieszcze?. Barwnik firmy Rustins mo?emy miesza? ze wszystkimi olejami do drewna firmy Rustins tworz?c jednocze?nie kolorowe twarde, wyko?czenie drewna. Po zabarwieniu drewna wymagane jest zastosowanie warstwy wyka?czaj?cej w postaci lakieru lub oleju do drewna.

Wydajno??: do 24 m2/1litr jedn? warstw? w zale?no?ci od ch?onno?ci drewna
Dost?pne opakowania: 125ml, 1l, 250ml, 5l

 

DANISH OIL -OLEJ UNIWERSALNY


Danish oil jest to olej do drewna o wyj?tkowych w?a?ciwo?ciach do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych, który zawiera olej tungowy oraz specjalnie opracowane sk?adniki, dzi?ki którym g??boko penetruje drewno i zabezpiecza je. Po olejowaniu drewna Danish oil pozostawia tward?, wodoodporn?, bezbarwn?, naturaln? powierzchni?. Danish oil ma wyj?tkowo szerokie zastosowanie zabezpiecza i piel?gnuje ka?dy rodzaj drewna wewn?trz oraz na zewn?trz pomieszcze?. Olej ten gruntuje, zabezpiecza oraz uszlachetnia powierzchni? drewna tworz?c matowe wyko?czenie. Po zmieszaniu z Wood Dye barwnikiem do drewna firmy Rustins kolor drewna mo?emy zmieni? na jeden z 11 oryginalnych kolorów. Mo?e by? równie? stosowany jako grunt, który uwidoczni pi?kno drewna przed malowaniem lub lakierowaniem powierzchni. Produkt jest przeznaczony do stosowania wewn?trz pomieszcze? na blaty kuchenne, sto?y, krzes?a, szafki, boazerie, meble z drewna egzotycznego. Na zewn?trz pomieszcze? na drzwi, ramy okienne, parapety oraz meble ogrodowe. Sprzedawany od 1960 roku Danish oil pozostaje wci?? w czo?ówce najlepiej sprzedaj?cych si? produktów Rustins. Jest zgodny z regulaminem bezpiecze?stwa zabawek BS EN 71 Part 3.

Wyko?czenie: matowe
Wydajno??: 13m?/l jedn? warstw? w zale?no?ci od ch?onno?ci drewna
Dost?pne opakowania: 1l, 500ml, 5l

OUTDOOR DANISH OIL -OLEJ DO DREWNA NA ZEWN?TRZ

Jest to ekologiczny, szybkoschn?cy olej na bazie wody do stosowania wewn?trz pomieszcze?, który jest wyj?tkow? mieszank? naturalnych olejów ro?linnych oraz innych specjalnych sk?adników, który od?ywia i chroni wszystkie rodzaje drewna wewn?trz pomieszcze?. Po wyschni?ciu olej ten daje naturalne, nisko po?yskowe wyko?czenie. Jest to ?atwo wsi?kaj?cy olej, który wysycha na tward?, trwa?? i odporn? na wod? powierzchni? podkre?laj?c jednocze?nie pi?kno us?ojenia drewna. Podkre?la ciep?o i g??bi? twardego drewna i fornirowanych powierzchni. Prawid?owo na?o?ony, nie pozostawia cienkiej ?uszcz?cej si? warstwy. Stosujemy Wewn?trz pomieszcze? na sto?y, krzes?a, drewniane meble, drzwi, por?cze, balustrady, boazerie, oraz ramy okienne i parapety.

Wyko?czenie: niski po?yski
Wydajno??: 13m?/l jedn? warstw? w zale?no?ci od ch?onno?ci drewna
Dost?pne opakowania: 1l, 500ml, 5l

GARDEN FURNITURE OIL -OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH


Olej do mebli ogrodowych to ekologiczny, szybkoschn?cy olej na bazie wody, który stanowi wyj?tkow? mieszank? oleju tungowego, naturalnych olejów ro?linnych oraz innych specjalnych sk?adników, dzi?ki którym od?ywia i chroni drewniane meble ogrodowe. Po wyschni?ciu daje nisko po?yskowe wyko?czenie. Jest to ?atwo wsi?kaj?cy olej, który wysycha na tward?, trwa?? i bardzo odporn? na wod? powierzchni? podkre?laj?c jednocze?nie naturalne pi?kno us?ojenia drewna. Podkre?la on ciep?o i g??bi? twardego drewna. Dzi?ki zawartym filtrom UV zabezpiecza drewno przed blakni?ciem i p?owieniem. Zabezpiecza ekstremalnie przed ple?ni? i wilgoci? dzi?ki zawartym biocydom. Zalecany do stosowania na zewn?trz pomieszcze? na drewniane meble ogrodowe z ka?dego gatunku drewna. Poprawia wygl?d mebli ogrodowych i zabezpiecza je na d?ugo. Naturalne drewno mo?e by? barwione w razie potrzeby przy u?yciu Wood Dye – barwnika do drewna firmy Rustins. Olej ten prawid?owo na?o?ony, nie pozostawia cienkiej ?uszcz?cej si? warstwy. Wyrób posiada  angielski  atest dopuszczaj?cy pow?oki do kontaktu z ?ywno?ci?.

Wyko?czenie: niski po?yski
Wydajno??: 13m?/l jedn? warstw? w zale?no?ci od ch?onno?ci drewna
Dost?pne opakowania: 1l, 500ml, 5l

TEAK OIL


Olej do ekologicznej ochrony i dekoracji drewna, który zawiera olej tungowy oraz inne specjalne sk?adniki, dzi?ki którym szybko wysycha i g??boko penetruje drewno zabezpieczaj?c je. Po wyschni?ciu tworzy po?yskow?, tward?, wytrzyma?? i wodoodporn? powierzchni?. Nadaje si? do ka?dego rodzaju drewna wewn?trz oraz na zewn?trz pomieszcze? g?ównie do gatunków typu (cedr, tek). Mo?e by? równie? stosowany, jako grunt przed malowaniem lub lakierowaniem powierzchni drewna. Zalecany do stosowania na pó?ki, sto?y, krzes?a, fotele ogrodowe, ?awki, drzwi, por?cze. Wyrób posiada  angielski atest dopuszczaj?cy pow?oki do kontaktu z ?ywno?ci?. Jest zgodny z regulaminem bezpiecze?stwa zabawek BS-EN 71 Part 3 1995.

Wyko?czenie: po?ysk
Wydajno??: oko?o 14m?/l
Dost?pne opakowania: 1l, 2,5l, 250ml, 500ml, 5l

DECKING OIL -OLEJ DO TARASÓW DREWNIANYCH


Decking oil olej do ochrony i dekoracji tarasów drewnianych. Olej do tarasów firmy Rustins jest bardzo trwa?ym odpornym na ?cieranie, bezbarwnym i wodoodpornym wyko?czeniem pod?óg tarasowych. Jest to wyj?tkowa mieszanka olejów, ?ywic i utwardzaczy z dodatkiem biocydów w celu ochrony drewna przed ple?ni? , porostem glonów i czynnikami atmosferycznymi. Wysok? odporno?? na dzia?anie wody (produkt wysoce hydrofobowy) uzyskujemy z zawartego oleju tungowego, który jest jednym z podstawowych sk?adników. Zawiera filtry UV , które zabezpieczaj? powierzchni? przed dzia?aniem promieni s?onecznych. Po na?o?eniu olej uwidacznia pi?kno drewna i u?atwia utrzymanie tarasu w czysto?ci . Produkt Jest bardzo wydajny i ?atwy w u?yciu. Olej Firmy Rustins mo?emy stosowa? na wszystkie rodzaje drewna. Przed olejowaniem zaleca si? zastosowanie preparatu do czyszczenia tarasów firmy Rustins Decking Cleaner.

Wyko?czenie: po?ysk
Wydajno??: oko?o 14m?/l
Dost?pne opakowania: 1l, 2,5l, 250ml, 500ml, 5l

DECKING STAIN &SEAL -PREPARAT ZABEZPIECZAJ?CO - KOLORYZUJ?CY


Preparat do tarasów firmy Rustins jest szybko schn?cym akrylowym wyko?czeniem tarasów drewnianych na bazie wody. Preparat firmy Rustins daje d?ugotrwa?? ochron? drewnianych tarasów, pozostawiaj?c widocznym ich naturalne us?ojenie. Nadaje kolor poprawiaj?cy estetyk? i oryginalny wygl?d drewnianych tarasów, antycznej sosny, br?zowego cedru b?d? angielskiego d?bu. Jest nisko zapachowy, nie ?ó?knie, odporny na p?kanie, ?uszczenie i powstawanie p?cherzy. Preparat jest niezwykle ?atwy w aplikacji i bardzo wydajny. Preparat do tarasów firmy Rustins mo?emy stosowa? na wszystkie rodzaje drewna. Przed na?o?eniem zaleca si? zastosowanie preparatu do czyszczenia tarasów firmy Rustins Decking Cleaner.

Wyko?czenie: matowe
Wydajno??: oko?o 12-15 m?/l w zale?no?ci od ch?onno?ci drewna
Dost?pne opakowania: 2,5l

 

FLOOR OIL -OLEJ DO POD?ÓG DREWNIANYCH

Olej do pod?óg drewnianych jest mieszanin? naturalnych olejów ro?linnych i ?ywic rozpuszczonych w spirytusie mineralnym. Daje atrakcyjne i trwa?e wyko?czenie, wydobywa naturalne pi?kno drewna, kolor drewna staje si? bardziej intensywny. Zalecany do stosowania wewn?trz pomieszcze? do wszystkich rodzajów pod?óg drewnianych. Jest ?atwy w aplikacji. Zabezpiecza powierzchnie drewna przed nasi?kaniem wilgoci?, ma bardzo dobr? przyczepno?? do pod?o?a i odporno?? na ?cieranie. Olej do pod?óg firmy Rustins jest bezbarwny i wzmacnia naturalny kolor drewna. Je?li inny odcie? jest preferowany, to czyste drewno mo?e by? zabarwione za pomoc? Wood Dye – barwnika do drewna firmy Rustins (w11 naturalnych odcieniach drewna). Mo?emy go pomiesza? z olejem lub zastosowa? przed olejowaniem pod?ogi.

Wyko?czenie: naturalny odcie? drewna
Wydajno??: 13m2/l jedn? warstw? w zale?no?ci od ch?onno?ci drewna
Dost?pne opakowania: 1l, 5l

 

LIQUID WAX -WOSK W P?YNIE

Niepalna i nietoksyczna emulsja woskowa zawieraj?ca czysty wosk pszczeli, oraz w celu poprawy twardo?ci, wosk Carnauba. Mo?e by? bezpiecznie u?ywany na dowolne wyko?czenie mebli starych i nowych.Dla uzyskania najlepszych rezultatów wosk nale?y zastosowa? na czystej powierzchni. Wcze?niej stosowane preparaty poleruj?ce nale?y usun?? ?rodkiem do czyszczenia powierzchni Surface Cleaner firmy Rustins. Wstrz?sn?? butelk? i nanie?? wosk czyst? szmatk? lub ?ciereczk?, przecieraj?c równomiernie na powierzchni. Pozostawi? na kilka minut, a nast?pnie wypolerowa?, z umiarkowanym naciskiem mi?kk? ?ciereczk?. Stosowa? regularnie w celu utrzymania czystej i atrakcyjnej powierzchni. Je?li wyko?czenie na meblach jest mocno porysowane, lub posiada plamy spowodowane ciep?ymi naczyniami i wod?, nale?y przed woskowaniem zastosowa? Finish Reviver w celu przywrócenia estetycznego wygl?du powierzchni.
Dost?pne opakowania: 125ml, 250ml

 

WOOD BLEACH -WYBIELACZ DO DREWNA

Wybielacz do drewna firmy Rustins sk?ada si? z zestawu dwóch roztworów na bazie stabilizowanego nadtlenku wodoru. ?rodek jest przeznaczony do stosowania na surowe drewno. Produkt stosujemy w celu wybielenia lub rozja?nienia koloru. Usuwa plamy spowodowane warunkami atmosferycznymi i przebarwienia.

Wyko?czenie: naturalne drewno
Wydajno??: zestaw 950ml. (roztwór ?A? i ?B?) wystarczy na pokrycie powierzchni 11m2
Dost?pne opakowania: 4l

 

KNOTTING -PREPARAT DO IZOLOWANIA S?KÓW

Jest preparatem na bazie czystego szelaku i alkoholu; posiada naturalny naturalny br?zowy kolor. Dost?pny równie? jest White Knotting, który zosta? wyprodukowany z wybielonego szelaku. Szybko schn?cy. Zapobiega przebarwieniom pow?oki malarskiej. Nadaje si? do stosowania wewn?trz i na zewn?trz pomieszcze?.

Wydajno??: 10-12m2 /litr / 1 warstw?
Dost?pne opakowania: 125ml, 1l, 2,5l, 250ml, 4l, 500ml

 

STRYPIT -PREPARAT DO USUWANIA POW?OK LAKIERNICZYCH

Jest bez?ugowym i wolnym od dichlorometanu ?elem przeznaczonym do usuwania wielowarstwowych pokryc farb i lakierów stosowanych do drewna, metalu , szk?a , kamienia i powierzchni muru . Dzia?a najlepiej gdy stosowany jest obficie i pozostawiony do wyschni?cia po dwóch aplikacjiach .?elowa konsystencja pozwala na efektywne wykorzystanie go na powierzchniach pionowych .

Wydajno??: oko?o 5 metrów kwadratowych na litr.
Dost?pne opakowania: 1l, 2,5l, 250ml, 4l, 500ml

 

SCRATCH COVER -PREPARAT DO USUWANIA ZARYSOWA?

Mieszanka wosku pszczelego, wosku carnauba i innych wosków oraz barwników rozproszonych w rozpuszczalnikach. Aby uzyska? najlepszy efekt, nale?y wyczy?ci? powierzchni? preparatem Surface Cleaner, by usun?? wszelkie zabrudzenia oraz woski, które mog?y by? wcze?niej stosowane. Nanie?? Scratch Cover mi?kk? ?ciereczk? na zarysowan? powierzchni? i pozostawi? na kilka minut przed wypolerowaniem czyst?, mi?kk? ?ciereczk?. Kilka aplikacji mo?e by? wymagane, je?li rysa jest g??boka. Kiedy rysy zostan? zamaskowane, nale?y nanie?? Scratch Cover  na ca?ej powierzchni i wypolerowa? za pomoc? mi?kkiej szmatki lub ?ciereczki. Regularne stosowanie Scratch Cover zachowa wszystkie zarysowania powierzchni zamaskowane i zabezpieczone warstw? z czystego wosku.  Je?li lakier jest bardzo porysowany nale?y zastosowa? Finisch Reviver.

Dost?pne opakowania: 125ml, 250ml

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information