Get Adobe Flash player
Start FARBY, LAKIERY, BEJCE BEJCE I OLEJE SOPUR

Bejca nitro

Opis produktu
Bejca Nitro jest wyrobem na bazie rozpuszczalników organicznych, barwników i pigmentów. Charakteryzuje si? krótkim czasem schni?cia, bardzo dobr? rozlewno?ci? i jednorodno?ci? wybarwienia. Podkre?la i wzmacnia rysunek s?ojów drewna, daj?c efekt rustykalny.

 

Zakres stosowania
Bejca przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania drewnianych i drewnopochodnych elementów meblowych. Nadaje si? do barwienia drewna iglastego i li?ciastego. Preferowana jest do d?bu, jesionu i sosny.

 

Przygotowanie pod?o?a
Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny by? czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem ?ciernym granulacji 150 – 220 (w zale?no?ci od gatunku drewna) oraz pozbawione kurzu i ?ywicznych plam.

Aplikacja
Zawsze dokona? wybarwienia próbnego na oryginalnym drewnie i polakierowa? lakierem, który b?dzie stosowany celem stwierdzenia zgodno?ci odcienia z oczekiwaniami. Bejc? mo?na nanosi? natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym, przy pomocy p?dzla lub tamponem. W celu uzyskania efektu rustykalnego (intensywne podkre?lenie rysunku drewna) wybarwione powierzchnie nale?y przetrze? tamponem z mi?kkiej flaneli wzd?u? s?ojów drewna. Wszystkie odcienie bejc nitro w obr?bie jednego typu mo?na ze sob? miesza? w nieograniczonych ilo?ciach i rozcie?cza? rozja?niaczem do Bejc Nitro – Rozja?niacz R-20. Barwienie nale?y wykonywa? w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C.

Suszenie
Barwione elementy suszy? w temperaturze 20°C przez ok. 15 min. Suszenie w temperaturze ni?szej nie powoduje ?adnych negatywnych skutków, a jedynie wyd?u?a czas schni?cia.

Wyka?czanie powierzchni
Powierzchnie wybarwione nale?y pokry? lakierem o wysokiej odporno?ci na dzia?anie promieni UV zgodnie z instrukcj? jego stosowania. W przypadku stosowania lakierów o obni?onej odporno?ci na UV np. lakiery nitrocelulozowe, celem uzyskania stabilno?ci wybarwienia nale?y zastosowa? izolant bezpo?rednio na bejc? (rekomendujemy Solak Izolator). Nie zaleca si? stosowania lakierów chemoutwardzalnych bezpo?rednio na wybarwione elementy. W tym przypadku wskazane jest po?o?enie jednej warstwy podk?adowego lakieru nitrocelulozowego.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information