Get Adobe Flash player
Start DRZWI WK?ADKI I SYSTEMY KLUCZA WILKA

WILKA

System Master Key to specjalna kombinacja zamkni?? i kluczy pozwalaj?ca na otwieranie jednym kluczem wszystkich lub cz??ci pomieszcze? w budynku. Ka?dy z  u?ytkowników swoim kluczem  otwiera tylko te pomieszczenia, do których w?a?ciciel systemu przyzna? mu dost?p. W ramach jednego systemu mog? ze sob? wspó?pracowa? ró?ne rodzaje zamkni??: wk?adki b?benkowe, wk?adki  po?ówkowe, wk?adki elektroniczne, k?ódki, zamki  wierzchnie, zamki kasetowe.Zalety i korzy?ci systemu Master Key WILKA


Ochrona prawna - klucze systemowe produkowane s? wy??cznie w firmie WILKA. Dodatkowo WILKA chroni je przed nieuprawnion? produkcj? , umieszczaj?c na nich elementy opatentowane.

Kontrolowane kopiowanie kluczy - kopiowanie dodatkowych kluczy do systemów odbywa si? ka?dorazowo na podstawie karty bezpiecze?stwa wy??cznie w firmie WILKA. Zabezpiecza to przed nieuprawnionym dorabianiem kluczy.

Atesty - ca?y system lub jego elementy (np. wk?adka drzwi wej?ciowych) mog? by? wykonane na bazie wk?adek posiadaj?cych atesty najwy?szej klasy, zgodnych z normami EN 1303 oraz DIN 18252.

Bezpiecze?stwo – klucz generealny pozwala na  szybki dost?p do wszystkich pomieszcze? w sytuacjach awaryjnych (np. po?ar, konieczno?? ewakuacji).

Kontrola dost?pu i czasu pracy – klucze posiadaj? okre?lone przez administratora dost?py dlatego te? ka?dy z u?ytkowników ma poziom dost?pu dostosowany do swoich potrzeb. Dodatkowo  zastosowana w systemie mechatroniczna wk?adka b?benkowa E800 umo?liwia kontrolowanie dost?pu do pomieszczenia w okre?lonych godzinach i dniach. Posiada ona pami?? zdarze? co pozwala na odtwarzanie historii wej?? i wyj?? (np. prowadzenie listy obecno?ci pracowników).   

Wygoda, oszcz?dno??, prostota – jeden klucz zast?puje kilka, kilkana?cie lub kilkadziesi?t dotychczas u?ywanych. Tym samym ilo?? funkcjonuj?cych kluczy ograniczona jest do niezb?dnego minimum co usprawnia komunikacj? wewn?trz obiektu i eliminuje konieczno?? przechowywania kluczy zapasowych.

Elastyczno?? – mo?liwo?? rozbudowania i przekodowania systemu lub jego cz??ci (np. w celu dostosowania do nowych potrzeb lub w przypadku zagubienia klucza).

Uniwersalno?? - system no?e by? dostosowany do indywidualnych potrzeb ka?dego zarz?dcy oraz  pojedynczych u?ytkowników.

Wszechstronno?? – w ramach jednego systemu mog? ze sob? wspó?pracowa? ró?ne rodzaje zamkni??: wk?adki b?benkowe, wk?adki  po?ówkowe, wk?adki elektroniczne, k?ódki, zamki  wierzchnie, zamki kasetowe. Pozwala to na stosowanie systemów w obiektach o zró?nicowanym charakterze pocz?wszy od domów jedno i wielorodzinnych przez hotele, firmy, budynki u?yteczno?ci publicznej  sko?czywszy na energetyce, górnictwie i gazownictwie.

 

System 3VE


Dane techniczne

 • wk?adka wykonana zgodnie z norm? DIN 18 252 / EN 1303
 • b?benek: 6 ko?ków zastawkowych (od rozmiaru 30 mm)
 • b?benek: 5 ko?ków zastawkowych przy wk?adkach krótkich o d?ugo?ci 26.5 mm
 • 1 ko?ek obudowy i 1 ko?ek b?benka wykonany ze stali hartowanej – jako ochrona przed przewierceniem
 • protektor jako: ochrona profilu klucza przed nieuprawnionym kopiowaniem jak i ochrona wk?adki poprzez dodatkowy element blokuj?cy zamontowany w obudowie
 • specjalne zabezpieczenie przed otwarciem metodami wibracyjnymi
 • mo?liwo?? zastosowania do 12 elementów blokuj?cych na dwóch dodatkowych p?aszczyznach. Pierwsze z nich wykonane ze stali hartowanej jako ochrona przed przewierceniem
 • 1 ko?ek specjalny SV w obudowie wk?adki
 • paracentryczny profil klucza
 • obudowa i b?benek wykonane z mosi?dzu
 • mo?liwe rodzaje wyko?czenia powierzchni: nikiel i mosi?dz
 • 3 sztuki kluczy wykonane z mosi?dzu wysokoniklowego
 • ?ruba mocuj?ca M5


Wyposa?enie specjalne

 • zabezpieczenie przed przewierceniem (ABH) IX, X
 • zwi?kszona odporno?? na dzia?anie wody morskiej
 • zwi?kszona odporno?? na zu?ycie
 • WILKA rozeta ochronna Nr 11/1


Specjalne zabarwienia

 • mosi?dz polerowany
 • mosi?dz matowy szczotkowany
 • mosi?dz patynowany
 • mosi?dz polerowany chromowany
 • mosi?dz matowy chromowany

 

 

System TH6

Danr techniczne

 • wk?adka wykonana zgodnie z norm? DIN 18 252 / DIN 1303
 • 6 ko?ków zastawkowych (od rozmiaru 30 mm)
 • 5 ko?ków zastawkowych przy wk?adkach krótkich o d?ugo?ci 26.5 mm
 • 1 ko?ek obudowy wykonany ze stali nierdzewnej – jako ochrona przed przewierceniem
 • wysoka ochrona przed kopiowaniem klucza dzi?ki specjalnym elementom Protector umieszczonym w kluczu i b?benku wk?adki
 • do 3 bocznych elementów blokuj?cych
 • 1 sztyft specjalny – SV w obudowie wk?adki
 • paracentryczny profil klucza
 • mosi?dz matowy niklowany
 • 3 klucze S600
 • ?ruba mocuj?ca M5


Wyposa?enie specjalne

 • zabezpieczenie przed przewierceniem (ABH) I, III, V
 • zwi?kszona odporno?? na dzia?anie wody morskiej
 • zwi?kszona odporno?? na zu?ycie
 • WILKA rozeta ochronna Nr,11/1


Specjalne zabarwienia

 • mosi?dz polerowany
 • mosi?dz matowy szczotkowany
 • mosi?dz patynowany
 • mosi?dz polerowany chromowany
 • mosi?dz matowy chromowany

 

System STR

Nowe profesjonalne idee w systemach klucza

 

W dzisiejszych czasach systemowi klucza stawia si? bardzo zró?nicowane i coraz wy?sze wymagania. Rosn?ce wci?? potrzeby bezpiecze?stwa, funkcje kluczy dopasowane do struktury organizacyjnej obiektu i niezawodno?? wysokiej klasy wk?adek powinny by? wystarczaj?cym argumentem przemawiaj?cym za tym, aby dokona? trafnego wyboru.

 

 

Dane techniczne

 • wk?adka  b?benkowa wykonana zgodnie z norm? DIN 18252 / EN 1303
 • konstrukcja 6-zastawkowa (od 30mm) klasa 80
 • konstrukcja 5-zastawkowa przy wk?adkach krótkich (26,5mm) klasa 70
 • ko?ek obudowy ze stali hartowanej chroni?cy przed rozwierceniem wk?adki
 • specjalnie beczkowaty kszta?t b?benka u?atwiaj?cy wprowadzanie klucza
 • paracentryczny profil klucza (linia profilu przenika czterokrotnie p?aszczyzn? przez ?rodkow? o? kana?u klucza, w tym trzykrotnie w obr?bie penetracyjnym)
 • mosi?dz matowy niklowany
 • 3 klucze S210
 • ?ruba mocuj?ca M5

Wyposa?enie specjalne

 • ochrona przed przewierceniem (ABH) I, III lub V
 • ochronne naci?cia zabezpieczaj?ce wyj?cie wk?adki
 • zwi?kszona odporno?? na dzia?anie  wody morskiej
 • zwi?kszona odporno?? na zu?ycie
 • WILKA rozeta ochronna Nr,11/1
 • certyfikat VdS-AZ lub VdS-BZ (od 30mm)

Dost?pna kolorystyka

 • mosi?dz polerowany
 • mosi?dz matowy szczotkowany
 • mosi?dz patynowany
 • mosi?dz polerowany chromowany
 • mosi?dz matowy chromowany

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information