Get Adobe Flash player
Start DRZWI ZAMKI NAWIERZCHNIOWE GERDA

GERDA

Gerda ZX 1000

Zamek Gerda ZX 1000 ?wietnie sprawdza si? w drzwiach wej?ciowych do mieszka?, domów, biur i sklepów. Je?li zale?y Pa?stwu na estetycznych, dyskretnych zabezpieczeniach (niewielkie rozmiary zamka) nie trac?c nic ze skuteczno?ci (posiada Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia wed?ug PN-EN 12209), to zamek Gerda ZX 1000 jest doskona?ym wyborem. Zamek ZX 1000 zosta? przebadany przez Laboratorium Bada? Mechanicznych Urz?dze? Zabezpieczaj?cych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy G?ównej Policji.

Gerda ZX Plus

Zamek Gerda Tytan ZX Plus ?wietnie nadaje si? do zastosowania w drzwiach wej?ciowych do mieszka?, domów, biur i sklepów. Zamek ten ??czy niezawodno?? i jako?? (posiada Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia wed?ug PN-EN 12209) z eleganck? i nowoczesn? stylistyk?.

Zamek Gerda Tytan ZX Plus jest wyposa?ony w unikaln?,opatentowan? wk?adk? b?benkow? systemu Tytan, sterowan? kluczem specjalnym (rurkowym). System Tytan umo?liwia 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza, co gwarantuje niepowtarzalno?? ka?dego zamka. Zastosowany rodzaj wk?adki pozwala na wykonanie zamka w systemie Tytan-Variant, który umo?liwia zmian? kodu klucza przez samego u?ytkownika np. w przypadku zagubienia klucza. Konstrukcja wk?adki zapewnia niespotykan? odporno?? zamka Gerda Tytan ZX Plus na wszelkie próby otwarcia za pomoc? wytrychów. Dwa masywne, stalowe rygle wspó?pracuj?ce z wytrzyma?? obudow? oraz zastosowana blokada antywywa?eniowa nadaj? prawid?owo zamontowanemu zamkowi wyj?tkow? odporno?? na wy?amanie z drzwi.

Gerda ZN 100

Zamki Gerda ZN 100, to eleganckie, estetyczne i niewielkie zamki z wygodnymi pokr?t?ami, stosowane jako zamki do drzwi wewn?trznych i wej?ciowych. Wyró?niaj? je: wysoka estetyka, wygodne pokr?t?o oraz niewielkie rozmiary. Dzi?ki tym cechom znakomicie harmonizuj? one z ka?dym wn?trzem.

Wyj?tkowa konstrukcja zamków Gerda: ZN 100, ZN 200, ZN 200Z sprawia, ?e zamki tej serii s? w pe?ni uniwersalne. Powy?sze cechy zapewniaj? te? ?atwy monta? zamka w nowych drzwiach oraz w miejsce innych zamków tego typu. Zamki z serii ZN s? w pe?ni uniwersalne, mo?liwo?? monta?u w odleg?o?ci 50 mm lub 60 mm od przedniej kraw?dzi drzwi.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information