Get Adobe Flash player
Start DRZWI ZAMKI LISTWOWE ROTO

Roto Door

Roto Door - komfort i bezpiecze?stwo na wej?ciu

Drzwi wej?ciowe musz? zapewni? bezpiecze?stwo na wej?ciu i chroni? mienie. Ich otwieranie i zamykanie – innymi s?owy: komfort obs?ugi – nie mo?e pozostawia? nic do ?yczenia, niezawodne dzia?anie i bezpiecze?stwo s? wa?nym elementem sk?adowym zamków, np. dzi?ki elementom okucia sterowanym na pilota, u?ytkownik otrzymuje bezpieczny zamek, do którego obs?ugi nie potrzebuje klucza.

Zamki wielopunktowego ryglowania Roto wyst?puj? w ró?norodnej gamie rodzajów i daj? ró?norakie mo?liwo?ci zabezpieczenia drzwi oraz bezpiecznej obs?ugi. Podstaw? wysokiej jako?ci produktów stanowi? doskona?e komponenty oraz jako?? procesu produkcji elementów sk?adowych oku? i zamków.

Grupy produktowe Roto Door mo?na ??czy? ze sob? oraz uzupe?nia? o dodatkowe elementy wyposa?enia, w zale?no?ci od potrzeb. Powsta?e w ten sposób indywidualne rozwi?zania odpowiadaj? potrzebom u?ytkowników zarówno pod wzgl?dem bezpiecze?stwa, funkcjonalno?ci jak i komfortu.

Systemy zamków Roto Door mo?na stosowa? we wszystkich drzwiach wej?ciowych i wej?ciach bocznych, wykonanych zarówno z drewna, PVC jak i aluminium.

 

Roto DoorSafe Tandeo – automatycznie wi?cej bezpiecze?stwa

W po?piechu, ju? w drodze, w samochodzie, dopada nas pytanie: czy aby zamkn?li?my drzwi na klucz? Jedyne w swoim rodzaju rozwi?zanie „2-w-1“ DoorSafe Tandeo daje poczucie, ?e wszystko zrobili?my jak najlepiej.
Po domkni?ciu drzwi w zamku uruchamiaj? si? trzy zapadki. Dodatkowo, u góry i u do?u automatycznie aktywowane s? bolce rygluj?ce, które wchodz? w zaczepy w o?cie?nicy. Drzwi rygluj? s? automatycznie bez konieczno?ci przekr?cania klucza. Zamek Tandeo stanowi skuteczn? ochron? przed nieproszonymi go??mi, a tak?e jest argumentem przetargowym w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
DoorSafe Tandeo to najwy?szy komfort obs?ugi dla domowników. Drzwi od wewn?trz mo?na otworzy? poprzez proste naci?ni?cie klamki w dó?. Wszystkie trzy zapadki i dwa bolce automatyczne zostan? cofni?te.

Zalety systemu widoczne na pierwszy rzut oka:

  • DoorSafe Tandeo zamyka i rygluje jednocze?nie (rozwi?zanie "2-w-1")
  • podczas zamykania na klucz rygiel g?ówny wsuwa si? w odpowiedni zaczep blokuj?c poprzez unieruchomienie bolców jednocze?nie ca?y system (tryb nocny)
  • automatyczne ryglowanie drzwi w wielu punktach przeciwdzia?a ich wypaczaniu
  • blachy i dodatkowe rygle s? regulowane w poziomie, dzi?ki czemu ich po?o?enie mo?na dok?adnie dopasowa? do elementów rygluj?cych tak?e po zamontowaniu zamka


Zamek DoorSafe Tandeo mo?na stosowa? we wszystkich rodzajach drzwi wej?ciowych z drewna, PVC lub aluminium.

 

 

Roto DoorSafe – na pewno wi?kszy wybór

Oferta Roto DoorSafe zawiera szerok? palet? innowacyjnych zamków wielopunktowego ryglowania, spe?naj?cych wszystkie wymogi techniczne. Pozwala to dokona? wyboru zamka w zale?no?ci od osobistych upodoba? oraz oczekiwa? w zakresie komfortu, obs?ugi i bezpiecze?stwa.

Ka?dy zamek z systemu DoorSafe sk?ada si? z zamka g?ównego, rygli dodatkowych oraz elementów na o?cie?nicy. Do zabezpieczenia drzwi mo?na wykorzysta? maksymalnie pi?? dodatkowych zamkni?? bolcowych, haków lub rolek V z masywnej stali. Odpowiednie blachy lub listwa zaczepowa sk?adaj? si? na punkt rygluj?cy po stronie o?cie?nicy. Ró?norodne komponenty daj? mo?liwo?? stworzenia zamka wg w?asnego uznania i wyboru oraz zabezpieczenia swoich drzwi wej?ciowych maksymalnie do klasy odporno?ci antywywa?eniowej WK3.

Zamki wielopunktowego ryglowania to du?o wi?cej ni? tylko podwy?szona odporno?? antywywa?eniowa. Dzi?ki nim drzwi ?ci?le osadzone s? na ca?ej wysoko?ci w o?cie?nicy minimalizuj?c straty energii i zwi?kszaj?c ochron? akustyczn?.

  • DoorSafe C – w zamku uruchamianym wk?adk? b?benkow? zamek g?ówny i rygle dodatkowe obs?ugiwane s? kluczem. Ich obrót powoduje uruchomienie lekko dzia?aj?cej zasuwnicy, nie wymagaj?cej konserwacji, steruj?cej równocze?nie wszystkimi punktami ryglowania.
  • DoorSafe H – uruchamiany klamk? jest zamkiem dwustopniowym. W pierwszym kroku klamka rygluje zamek g?ówny oraz rygle dodatkowe. W drugim - nast?puje blokada systemu kluczem.


DoorSafe jest podstawowym, mechanicznym systemem rygluj?cym do wszystkich dost?pnych profili drzwiowych. Idealnymi produktami uzupe?niaj?cymi systemu Roto s? DoorSafe Tandeo (automatyczno-mechaniczny zamek wielopunktowego ryglowania) i DoorSafe Eneo (zamek wielopunktowego ryglowania na pilota).

 

 

Roto DoorSafe Eneo -do drzwi wej?ciowych „Sezamie otwórz si?!“

Roto skonstruowa?o zamki elektromechaniczne do drzwi wej?ciowych, obs?ugiwane w prosty sposób pilotem. Tym samym pytanie „czy aby na pewno zamkn??am drzwi na klucz?“ staje si? nieaktualne, poniewa? drzwi automatycznie rygluj? si? w trzech punktach po zatrza?ni?ciu. Wielopunktowe ryglowanie zamyka je w maksymalnie 4 punktach stalowymi hakami lub zamkni?ciami bolcowymi.

Wygodniejszy sposób zamykania drzwi chyba nie istnieje. Poniewa? w tym wypadku, to zamek s?u?y mieszka?com, a has?o „Sesamie otwórz si?!“ mo?na traktowa? dos?ownie. Obok obs?ugi zdalnej przy pomocy superbezpiecznego kodowania 66-bitowego mechanizm otwierania reaguje równie? opcjonalnie na transponder, skanowanie t?czówki oka oraz odcisk palca.

DoorSafe Eneo mo?na stosowa? w ka?dych drzwiach wej?ciowych dost?pnych na rynku.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information