Get Adobe Flash player
Start OKNA OKUCIA DO OKIEN UCH. ROZW. SIEGENIA AUBI

SIEGENIA AUBI


Okucie FAVORIT dla wszystkich typów profili zarówno drewnianych, drewniano-aluminiowych, PVC oraz aluminiowych z rowkiem okuciowym, wyró?nia si? swoj? modu?ow? budow? i wewn?trzn? spójno?ci? systemu. Uszlachetniona pow?oka, zmniejszone wymagania je?eli chodzi o ilo?? miejsca i elegancki kszta?t czyni? FAVORIT idealnym okuciem dla tych, którzy ceni? sobie atrakcyjny wygl?d i wysok? jako?? rozwi?za?. Ograniczona ilo?? ró?nych wariantów dodatkowo u?atwia prac? firm handlowych i producentów.

Strona zawiasowa Si-Line nadaje oknom z drewna i PVC indywidualny charakter. Obok licznych korzy?ci o charakterze technologicznym i ekonomicznym, nasz system, dla skrzyde? o ci??arze do 130 kg, daje projektantom i inwestorom szerokie mo?liwo?ci w zakresie projektowania wystroju wn?trz.

Spójne z przylg?, górne i dolne zawiasy ramy, wtapiaj? si? harmonijnie w ram? okna. Na atrakcyjny wygl?d okien wp?ywa równie? mo?liwo?? wykorzystania wi?kszych szyb. Ponadto, stron? zawiasow? Si-line mo?na zaprojektowa? indywidualnie z wykorzystaniem szerokiej gamy os?onek, przez co mo?emy doda? po??dany akcent kolorystyczny do wystroju wn?trza.

Funkcjonalne i szybko montowane
Równie? w przypadku monta?u, Si-line stanowi doskonale rozwi?zanie dzi?ki obróbce na lu?nym ramiaku, regulacji 3D oraz symetrycznemu obrazowi wierce?. Dodatkowe korzy?ci to mo?liwo?? pracy z w??szymi profilami, jak równie? wysoka funkcjonalno?? i ?ywotno?? dzi?ki pokrywaj?cej zawiasy, odpornej na ?cieranie, pow?oce z tworzywa i zintegrowanemu hamulcowi otwarcia.

Okucie FAVORIT Si-line S-ES dzi?ki swojej uniwersalno?ci mo?emy dopasowa? do ka?dego wymagania. Aby zwi?kszy? wytrzyma?o?? okna, a tym samym stopie? ochrony przed nieproszonymi go??mi - przy oknach z drewna, PVC i aluminium stosujemy rowek okuciowy. Nawet w po??czeniu z nietypowymi oknami ?ukowymi i trapezowymi nasze okucie mo?na stosowa? bez ogranicze?. Du?y nacisk po?o?yli?my przy tym na nowoczesny, elegancki wygl?d i dba?o?? o wyko?czenia. Okucia FAVORIT cechuje ponadto wysoki komfort u?ytkowania, krótkie czasy okuwania i minimalne stany magazynowe.
I to wszystko w najwy?szych standardach jako?ci SIEGENIA-AUBI, które zosta?y potwierdzone w trakcie licznych bada? w renomowanych instytutach.

 

 

FAVORIT TBT - " uchy? przed otwarciem" daje bezpiecze?stwo
W wielu budynkach wymogi bezpiecze?stwa obejmuj? znacznie wi?cej ni? tylko ochron? mieszka?ców i u?ytkowników przed w?amywaczami. W przedszkolach i szpitalach mo?e by? np. u?yteczne udost?pnienie funkcji rozwarcia okna jedynie do mycia. Dzi?ki funkcji "uchy? przed otwarciem" oraz mo?liwo?ci niezale?nego zaryglowania funkcji rozwarcia, okucie FAVORIT TBT daje do?ywotnie zabezpieczenie przed wypadni?ciem.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information